نقشه های فنی

 صفحه اصلی محصولات نقشه های فنی

نقشه های فنی

۱- بیوراکتور
۲- وزنه
۳- ممبران
۴- پمپ مکش
۵- پمپ بک فلاش
۶- فلو سوییچ
۷- تانک بک فلاش
۸- فیلتر اولیه
۹- ورودی
۱۰- دمنده
۱۱- ترانس (۲۴ولت)
۱۲- کنترل یونیت
۱۳- سریز
۱۴- ورودی آب تصفیه شده
۱۵- سریز تانک ذخیره
۱۶- فلو سوییچ آب تصفیه شده (max)
۱۷- تانک ذخیره آب تمیز
۱۸- فلو سوییچ آب تصفیه شده (min)
۱۹- مکش آب تصفیه شده